جفت روحی را بیشتر بشناسید

جفت روحی همان فردی می باشد که بیشترین ارتباط را از نظر پیوند روح با شما دارد و به نوعی قانون کائنات آن را سر راه شما قرار داده است. در زندگی هر فردی اشخاصی وجود دارند که حس می کند بیشترین شباهت یا تفاهم را با او دارد.

به گزارش سبک ایده آل به نقل از  دلگرم، پیش از اینکه به سراغ نقش جفت روحی در زندگی برویم، بهتر است با آن آشنا شویم. ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روﺣﻲ اﻧﻌﻜﺎس و آینه ای از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. حتی وقتی ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰیکی ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﻣﻴﻚ) در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻛﺮای ﻗﻠﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻴﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ کافی راضی نمی ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ میﺑﺮد.

جفت های روحی ﻣﺎدامی ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ی اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺲ می ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰی ﮔﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ! و در ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دوام نمی آورﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺎتی دارﻧﺪ. ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺣﺲ می ﻛﻨﻨﺪ حتی ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!

واژه ی twin Flame ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره دارد، در واﻗﻊ در ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی “ﺷﻌﻠﻪ ی دوﻗﻠﻮ” اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روحی، ﺷﻌﻠﻪ ای از ﻋﺸﻖ را ﻫﻤﻴﺸﻪ در درون ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم یکی ﺷﺪن ﻫﺮدو ﻧﻴﻤﻪ ی روح ﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ، زﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ و عشقی ﺳﻮزان و آﺗﺸﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

جفت روحی چیست؟

اﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از وﺻﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪه و زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮای ﺟﻔﺖ روحی ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻤﺎت زﻳﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: ﺷﻌﻠﻪ ی دوﻗﻠﻮ / روح آینه / روح دوﻗﻠﻮ / ﻧﻴﻤﻪ ی ﮔﻤﺸﺪه و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمی ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮادف آن ﻳﻌﻨﻲ “ﺟﻔﺖ روحی” را ﺑﻜﺎر میﺑﺮﻳﻢ.

اﻳﻦ واژه در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ روح دو ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از “ﺑﻮدن” ﻳﺎ “وﺟﻮد” ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﻧﺮژی ﻣﺮداﻧﻪ (divine masculine) و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﻧﺮژی زﻧﺎﻧﻪ (divine Feminine).

جفت روحی و مفهوم نیمه گمشده
ﻫﺮ دو روح ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻳﻚ روح ﻣﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻮل ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روحی، ﻫﺮﻛﺪام ﻧﻴمی از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺑﻌﺪ ﺳﻮم، روح ﻳﮕﺎﻧﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد زن/ﻣﺮد (و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻫﻤﺠﻨﺲ)، در ﻳﻚ ﺑﺪن ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﺼﺪاق ﻳﻚ روح در دو ﺑﺪن) ﻛﻪ ﺑﻪ آن “ﻧﻴﻤﻪ ﮔﻢﺷﺪه” ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد.

ﻫﺪف از دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺪن و ﺳﭙﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن روح آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮازن رﺳﺎﻧﺪه و ﻋﺸﻖ بیﻗﻴﺪ و ﺷﺮط را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در زﻧﺪگی ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روﺣﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺦ نمی ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ یکی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺎره دﻳﮕﺮی ﻣﻲ آﻳﺪ و دﻳﮕﺮی در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روحی ﺷﻤﺎ در زﻧﺪگی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﻗﺖ آن ﻓﺮا می رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در زﻧﺪگی ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﻴﺪ.

جفت روحی یا عشق آسمانی

ﺟﻔﺖ روحی ﺗﺎن میﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ (ﺑﻪ ﻧﺪرت) ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮه ی ین و ﻳﺎﻧﮓ را ﺑﺮای ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺧﻮد دارﻳﺪ. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺤﺪود نمی ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﻲ و روﺣﺎنی، ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﮋاد اﺳﺖ.

نقش جفت روحی در زندگی ما
وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻚ آینه ی ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﺪ! ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻧﻴﺰ در ﭘﺸﺖ آن وﺟﻮد دارد.

ﺗﻨﻬﺎ ارواح ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ی وﺻﺎل ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روحی ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮی، ﻧﻴﺮوﻫﺎی منفی و ﺷﺮور ﺑﺸﺪت دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده (ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﺪون روح، ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاززمینی در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن، ﻣﻴﻜﺮوﭼﻴﭗ ﻫﺎ، ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ، ﺟﺎدوﻫﺎی ﺳﻴﺎه و…) و ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن راﺑﻄﻪ ی ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روﺣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ خللی در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺎره اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد!

زﻳﺮا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روﺣﻲ، اﻧﺮژی ﻋﺸﻖ و آﮔﺎهی ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺟﻬﺎن (universe) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻳﻦ ﺑﻌﺪ و اﻳﻦ ﺳﻴﺎره را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده و آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺸﻖ بی ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ میﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻔﺮه ﻫﺎیی ﻋﻤﻴﻖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫایی از ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻮد.

چگونه جفت روحی خود را پیدا کنیم؟

ارﺗﺒﺎط ﺟﻔﺖ ﻫﺎی روﺣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮوع می ﺷﻮد ﻛﻪ یکی از ﻃﺮﻓﻴﻦ راﺑﻄﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻴﺪار ﺷﺪه و دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮده ی ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻮده و ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﺖ، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ی اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮا، ﺑﺎ یکی ﺷﺪن و وﺻﺎل آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آﮔﺎهی ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
جفت روحی شما بهترین عشق و ایده آل واقعی شماست و اگر شما با هم باشید بهترین زندگی را به دست خواهید آورید. زیرا وقتی شما با هم هستید از هر جهت همیشه شاد، خوش و مسرور خواهید بود و عشق شما روز به روز بیشتر می شود.

چگونه جفت روحی خود را پیدا کنیم؟
برای یافتن جفت روحی خود به ضمیر ناخودآگاه تان این پیام را عمیقا ارسال کنید: «من می خواهم جفت روحی واقعی خود را در زمان مناسبش پیدا کنم و همیشه با او باشم… خدا یار و یاور من در این جذب است». چرا می گوییم زمان مناسب؟ زیرا زمان باید، زمان مناسب خودش باشد وگرنه یا شما یا او جنبه این عشق را ندارید و ممکن است راهتان از هم جدا شود.

ضمیر ناخودآگاه از شعور جهانی به اذن خداوند این شخص را پیدا می کند. سپس قانون جذب دست به کار می شود و با حصول شرایط جذب؛ شما را به هم می رساند.

ممکن است این سوال در ذهنتان ایجاد شود که آیا ممکن هست شخص ایده آل من وجود داشته باشد؟ در پاسخ می گوییم بله. هر فرد به عنوان یک پیشامد تلقی می شود. جمعیت جهان تقریبا ۷ میلیارد نفر است و حتما یک نفر جفت روحی شماست.

ما در دوره ی جذب عشق با تارهای اتری در مورد اینکه چطور تارهای اتری با جفت روحی خود ممکن است در جهان های دیگری داشته باشیم صحبت کرده ایم و بیان داشته ایم چطور با سیگنال سازی و فرکانس سازی میتوان جفت روحی را در مسیر زندگی خود قرار داد و با معقوله تارهای اتری، جذب جفت روحی را تا حد ممکن محقق کرد.
ملاقات اولیه: این رابطه زمانی شروع می‌شود که با شخصی که مجذوبش شده‌اید، ملاقات می‌کنید.
احساس‌ تردید: بعد از آنکه این فرد توجه شما را جلب کرد، از خودتان می‌پرسید «یعنی اون هم همین حس رو به من داره؟»
وسواس: این‌ تردید ممکن است باعث نشخوار ذهنی شما درباره این شخص شود.
افزایش احساسات پرشور: در این مرحله، فارغ از اینکه او هم احساسی شبیه به شما دارد یا نه، اشتیاق شما به این فرد بسیار افزایش می‌یابد.
کاهش احساسات: بر اساس تئوری لیمرنس وقتی عشق فرد تلافی یا انکار شود، تردید (که به احساسات عاشقانه دامن می‌زد) از بین می‌رود و شدت احساسات کاهش می‌یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا