دکوراسیون اتاق خواب را رویایی بچینید + تصاویر

اتاق خواب محل استراحت است پس دکوراسیون ، چیدمان ، طراحی و نورپردازی آن رازهایی هستند که با دانستن و اجرای آنها اتاق خواب کوچک یا بزرگ شما به نهایت زیبایی خواهد رسید.

به گزارش سبک ایده آل، ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً ۴۰ سانتی متر می باشد اگر تخت خواب شما خیلی کوتاه است می توانید از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنید.
کشف مدل ھای مورد نظر:
زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارﯾد تھیه می کنید ، اما اغلب طراحان و مھندسین معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصیه می کنند که در حین ورود به اتاق خواب شما را تحت تأثیر قرار می دھد.
تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھید:
از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنید که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھید.
تشک رویی تخت:
بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنید که ھم ظاھر زﯾبایی دارند ھم بسیار نرم و مناسب ھستند.
نصب ﯾک ساﯾبان:
با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده، ھمچنین با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانید ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد. به اﯾن ترتیب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضایی را اﯾجاد کنید که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.
استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:
“صورتی” ﯾکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند. اما رنگ رؤﯾایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.
وجود پنجره: 

وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگیز را اﯾجاد کند.

برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب،

نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعیین نوع فرش مؤثر است.به عنوان مثال، اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنیم ،ترمه، مخمل و غیره مھم است.

مدل اتاق خواب عروس
استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:
می توانید برای تزئین تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کنید ؛ به اﯾن ترتیب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانید منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنید.
اتاق خواب خود را به صورت محلی عجیب اما قابل توجه درآورﯾد:
شما به راحتی می توانید اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجیب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نیز می توانند تک باشند تزئین کرده و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.
ساختن اتاق خواب رؤﯾایی:
شما می توانید با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص ، ھمچنین با چینش صحیح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفید خالص و ﯾا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤﯾایی برای خود خلق کنید.
ساختن ﯾک جاﯾگاه نشیمن در کنار پنجره:
شما می توانید در زﯾر پنجره، محلی را اﯾجاد کنید که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارﯾد از اﯾن محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنید می توانید از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنید.
اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:
شما می توانید محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در نظر بگیرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.
تزئین اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ھا:
اگر از اﯾن اصل که ” سودمندی بر زﯾبایی ارجحیت دارد” صرف نظر کنیم می توانیم با استفاده از انواع لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئین کنیم.
اصول چیدمان اتاق خواب
مرتب کردن شلوغی ها با کنترل کردن وسائل اتاقمان:
به راحتی می توانیم اتاقی مرتب و منظم داشته باشیم . مثلا مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردن کامپیوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.
اﯾجاد ﯾک میز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:
اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. میزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا میزی برای آثار نقاشی و غیره.
اھمیت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:
شما می توانید با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تمیز و البته زﯾبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنین صمیمی برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنید.
استفاده از شمع:
شما می توانید با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾبایی اتاق خود بیفزایید و محیطی با نوری رؤﯾایی را خلق کنید.
استفاده از گل ھای تازه برای تزئین:
استفاده از گل نیز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه به سلیقه و علاﯾق شخصی انجام می گیرد.
 استفاده از سیستم ھای صوتی:
بھره بردن از ﯾک سیستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسیقی ھا را به ما می دھد و محیطی جذاب را خلق می کند.
استفاده از وسائل معطر:
علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانیم از وساﯾل معطر دﯾگری نیز استفاده کنیم.مثلا می توانیم کاغذھاﯾمان را قبل از استفاده به عطر مورد علاقه مان آغشته بکنیم و برای معطر شدن فضا آن را آوﯾزان کنیم.
اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:
با استفاده از تعدادی صندلی، نیمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن اﯾجاد کرد.
ساختن ﯾک شومینه ﯾا بخاری:
در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومینه ﯾا بخاری نیز می تواند بسیار مھم باشد. تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومینه می توانید باعث اﯾجاد تغییر در اتاق خوابتان شوﯾد و طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنید.
استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:
برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختیار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا و… که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح ھای زﯾبایی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا