نمایی از استایل بازیگران سینمای ایران در سالی که گذشت

ویدیوی شهاب اسدی، عکاس سینمایی از بازیگران سینمای ایران در سالی که گذشت.

به گزارش پارسینه پلاس، این فیلم را در ادامه ببینید.

 

1 دیدگاه

  1. علی پروین حسن روشن عشق وصفاوالگووشاخص انسانیت راستگویی معرفت هستندمن هم عاشق صداواشعارهایده بودم وهستم بااینکه ازرژیم طاغو ت متنفرومنزجربودم دلیلی نیست ازادمهاهم متنفر باشم واقعیت گفتن شهامت میخوادمردانگی میخو ادریابدترین ضربه به مردم ونظام هست هایده دار یوش ووودوست داشتم ازخواننده هایی چون عهد یه هرزه متنفربودم وازرژیم طاغوت که بحرین راخودش وقره سو ارارات اروندکچاپ هزاران کیلو مترخاکم راپدرش شوهردادمنزجربودم متنفربودم به درستی پروین گفت اری شب عیدتاعیدچلوگوشت ملت میخوردند۹۵درصدفقیرمطلق درکنارهم اماشاد زندگی میکردندچون رقابت نبودهمه باهم فقیربود یم ان ۵درصدهم تافته جدابافته نبودندخاکی بودند خانه هااشپرخانه اپن وکابینت فایبرگلاس ومبلمان اعلی ووونداشتندکیف بچه ها.کش تومبانشان بود که دورکتاب میپیچیدندصبحانه بیمعنابودنان لای کتاب زنگ تفریح میخوردندحمام شب جمعه تاشب جمعه باپدرهادانش اموزان درحمام خشک خشک میکردنددنیای پرازشادی فقرابودتهرانیهاخوراکشان ا شکنه بودفارس اب ماشک وشمال چگوربغورنهایت میخوردندپروین واقعیت راگفت وحرامزاده های او باش نسل شعبون بی مخ وشهنازتهرانی روسپی و ا قدس وپری هرزه ناراحت شدنداری بسیاری ازخوا ننده هامخالف سلطنت بودندمگردوست داشتن خو اننده جرم هست ؟متعصب ترازمن نیست اماهایده رایک عارف میپنداشتم شعرهای هایده راگوش کن اذان .وووروحش شادجوانمرگ شدیک عارف به تما م معنابودچرانبایدروشن پروین حرفشان بزنندمن از افرادتندرو خوشم نمیادتندرویک دیکتاتورچون رژیم طاغوت هست.ازحامیان سلطنتی متنفرم منزجرم چراکه بی ارزش هستندچراکه پدران خودراارزش قا یل نیستند۹۵درصدبرعلیه دیکتاتوروطن فروش نوکر وغلام انگلیس قیام کردندبایدخیلی پست فطرت بو دکه پدروبزرگان کشورت رانادان بخوانی.ماهرگز از کودکی تاامروزپدرومادروبزرگان خودتوهین وناسزا نگفتیم ونحواهیم گفت …دوران سلطنت نکبت بود امامتاسفانه حکومت هم شورش دراوردبایدازادیها یی درحدعرف داده میشدالان بایدبااحتیاط باقوانین ازادی دادوکنترل کردچراکه معاندین ولدزناازاین ازاد ی سواستفاده جهت افکارشومشان میکنندوعربده و عرعرمیکنندبایداگرکنسرتی برگزارمیشودسالن کوچک ومعدودباشدباکدملی صتدلی نشخص کارت ملی ا خذشودتاامنیت برقرارسودوبتوان افرادراکنترل کرد چراکه افرادحرامزاده مخل امنیت منتظرندتادراستاد یومهاسالنهااجتماعات باعرعرکردن سلوغ کنندووواما بایدازادیهایی محدودوباکنترل داده شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا